آموزش

باوجود اینکه بهترین راه یادگیری موسیق، حضور فیزیکی و مستمر نزد استادان بزرگ این عرصه است. در این روزگار که ترافیک و جغرافیا بین ما فاصله انداخته است، لاجرم روش های جایگزین دیگری نیز تعریف شده است. پیشنهاد ما همچنان حضور فیزیکی است و اما این شما هستید که انتخاب می کنید:

دانشگاه
آموزشگاه
آنلاین
آفلاین