گوش جان می‌سپاریم به آثارِ شنیداریِ موسیقیِ اصیلِ ایرانی – گنجینه‌ی پربهای کهن که سینه به سینه و نسل به نسل، چنین استادانه برایمان به یادگار نهاده شده‌است. برای دسترسیِ دقیق‌تر – بر اساسِ تقسیم‌بندیِ سه‌گانه‌ی متخصصانِ اتنوموزیکولوژی – آثار در سه گروهِ اصلی دسته‌بندی شده‌اند:

آثار دستگاهی

اقوام و نواحیِ ایران

الهام از دو گروه قبلی

فهرست