اقتباسی

گونه‌ای از موسیقی که نتیجه تلفیق دو یا چند فرهنگ موسیقایی باشد. در این گونه، همواره تلاش در به هم رساندن موسیقی در دهکده جهانیِ موسیقی است (بخوانیم) ؛ در موسیقیِ ایران نیز از تلفیقِ موسیقیِ سنتی و فولکلور، ترکیبِ موسیقی الکترونیک با آواز، ترکیب با سبک‌های معاصر و… شکل‌های جدیدی آفریده شده است که از آثار کهن، بهره‌گرفته‌اند، اما با گذر از دلِ دوران با ذهنِ خلاقِ هنرمندانِ معاصر، تازگی و جذابیت خاصی پیدا کرده‌اند:

بی کلام
با کلام