چهل گوشه

کاوشی در هزارتوی کلاسیکِ ایرانی و فولکلور

من با شاملوی بزرگ موافقم که کلمات رنگ، بو و طعم دارند. بار ویژه دارند. سرد، گرم، بزدل، شجاع، ابله و فرزانه‌اند. بعد از اینکه خودم را در عالم شعر رها کردم، دیگر برایم ریتم و تسلسل گوشه و ردیف مهم نیست.‌..

استاد پرویز مشکاتیان

من با شاملوی بزرگ موافقم که کلمات رنگ، بو و طعم دارند. بار ویژه دارند. سرد، گرم، بزدل، شجاع، ابله و فرزانه‌اند. بعد از اینکه خودم را در عالم شعر رها کردم، دیگر برایم ریتم و تسلسل گوشه و ردیف مهم نیست.‌..

استاد پرویز مشکاتیان

به سراغ ما اگر می‌آیی نرم و آهسته بیا…
در حال پژوهش و ویرایشِ مقالات هستیم 😎

بالای صفحه، سمت راست
فهرستِ مقالاتِ رسیده را دنبال کنید
مشتاقِ حضورِ گرمِ شما هستیم 🌱

فهرست