چهلگوشه

و چنین پژوهش بی‌گاه آغاز شد…
…And so the timeless research began

کلاسیک ایرانی (Iranian Classical Music)

اقوام ایرانی (Iranian Folk music)

کتابخانه (Library)

هنرمندان (Music Artists)

زمستان است…
(…It’s Winter)

زمستان است...

کلاسیک ایرانی (Iranian Classical Music)

اقوام ایرانی (Iranian Folk music)

کتابخانه (Library)

هنرمندان (Music Artists)

تلگراف‌های روزانه‌ به صوفی:

به نام خداوندگار موسیقی.
آنگونه که می‌دانی «سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می‌رود…

صنما به عنایتِ بی‌وصفِ ایزد، در این ایام محسنه، اخباری به سمعِ ما رسید، از زراعاتی مصنوعه، که اصحاب فن آن را «هوش مصنوعی» نام برنهاده، فی‌الفور باشد که در ممالکِ مترقی باب گشوده و مسبب ورود آدمیان به گاهی نو گردد. لذا بر دید منت است، پیگیرِ موضوعاتِ مشروحه بوده و علی هذا مستمعِ مکشوفاتِ مذکوره. شادکام و دیرزی.
(دهم خردادماه به سال دوم از سده پانزدهم شمسی)

فهرست