ساز و برگ

ایشان به رقصِ انگشتان، نقش می‌نگارند
بر تکه چوبی میدمند جانِ پرشورِ آدمی را
که بماند جاودان، آوای طربناکِ کیهان

فهرست