ساز و برگ

ایشان به رقصِ انگشتان، نقش می‌نگارند، بر تکه چوبی میدمند جانِ پرشورِ آدمی، که بماند جاودان، آوای طربناکِ کیهان. مستدام.

فهرست