ایران کشوری چندفرهنگی است – با توجه به نوع اقلیم و مناطق جغرافیایی و باورها و فرهنگِ عامه، در موسیقیِ نواحیِ مختلفِ آن می‌توانیم جلوه‌های متنوع و گوناگونی را شاهد باشیم از انواع جشن و سوگواری، عواطف، رقص و پایکوبی، آواها و ترانه‌های کار، عوالم عاشقانه، طبیعت، پیوند و ستیز با دیگران، شور حماسی، نگاه زیبایی‌شناختی، روایت‌های شفاهی، آیین‌های مذهبی و غیرمذهبی، مراسم اجتماعی و…

فهرست