با احترام و نقل به مضمون از کتاب هزارگلخانه آواز (…تذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که معرفیِ ردیف های آوازی و گوشه های آنها، در این بخش، حرکتی هنری و نمادین است؛ برای آنکه علاقمندانِ موسیقی کلاسیکِ ایرانی، تصوری اجمالی از شاخصه‌های رفتار آوازیِ اساتیدِ بزرگ این فن و پیچ و خم ها و دشواری ها و تنوع و ظرافت کار پیدا کنند…) صد البته امید بر آن است با حضور اساتید فن و گشودنِ بابِ گفتگو، دیدگاه های متفاوت در تشخیص گوشه ها به نقدی موشکافانه راهنما شود که شبهات و ابهامات را عیان نموده و به اجماعی با شکوه بیانجامد.

فهرست