مجموعه‌ی بی‌نظیرِ “گل‌ها” به مدت ۲۳ سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ از رادیو ملی ایران پخش می‌شد؛ به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد و تأثیر عظیمی که بر نگرش ایرانیان نسبت به موسیقی بر جا نهاد، یکی از بهترین و اصیل‌ترین برنامه‌های تاریخ رادیو شمرده می‌شود؛ ابتدا با نام “گل‌های جاویدان” به ابتکار “داوود پیرنیا” در رادیو تهران، آفریده شد؛ در طول یازده‌سال ریاست و نظارت پیرنیا، پنج دسته برنامه در این مجموعه تهیه شد: گل‌های جاویدان (۱۵۷ برنامه)؛ گل‌های رنگارنگ (۴۸۱ برنامه)؛ برگ سبز (۴۸۱ برنامه)؛ یک شاخه گل (۴۶۵ برنامه)؛ و گل‌های صحرایی (۶۴ برنامه). پس از کناره‌گیری پیرنیا از رادیو در سال ۱۳۴۶ و چند سال بی‌ثباتی، در سال ۱۳۵۱ برنامه دیگری با نام “گل‌های تازه” با مدیریت “هوشنگ ابتهاج” پخش شد:

فهرست